Inicio Igualdade Consello Municipal da Muller

Consello Municipal da Muller

O Consello Municipal da Muller foi aprobado polo Concello de Pontevedra en outubro de 2000 cos seguintes obxectivos:

 • Estudiar e emitir informes sobre os temas que considere de interese para a muller.
 • Promover e dar prioridade ás iniciativas da Concellaría e doutras institucións derivadas de análises, estudos e demandas realizadas sobre temas relativos á muller.
 • Potenciar a coordinación entre as institucións que actúen neste eido
 • Propoñer actuacións e acordos ás diversas concellarías, á Corporación e aos Consellos municipais e cantas outras institucións incidan coas súas actuacións, ou cosas súas omisións, no ámbito da muller.
 • Analizar as actuacións e intervencións que no ámbito da muller se produzan no municipio para darlles resposta
 • Informar, debatir e difundir temas sobre dereito das mulleres.
 • Apoiar e fomentar o asociacionismo das mulleres para acadar maior participación e solidariedade
 • Velar pola aplicación do principio de igualdade nas actuacións municipais.
 • Participar na elaboración do Plan Municipal de Igualdade
 • Propoñer actuacións para a igualdade no municipio.
 • Denunciar as situacións de discriminación que se produzan de cara á muller.

Mantén reunións periódicas e está integrada polas seguintes entidades:

 • Asemblea de mulleres de Galiza Nova
 • Asociación Colectivo Feminista Pontevedra
 • Asociación de Amas de Casa e Consumidores “Rías Baixas”
 • Asociación de mulleres cristiás galegas
 • Asociación de mulleres en igualdade de Pontevedra
 • Asociación de mulleres empresarias
 • Asociación de mulleres veciñais “O Castelo” de Ponte Sampaio
 • Asociación de veciños de Lérez
 • Asociación de veciños parroquia de Bora (Pio Lameliña de Bora)
 • Asociación Feminista Comando Mazá
 • Asociación Os tres pinos
 • Asociación recreativa de Xeve / Mulleres rurais “Fonte do Crego”
 • Federación de veciños Castelao
 • Mulleres en pé
 • Mulleres nacionalistas galegas
 • Vocalía de mulleres de Héroes do Campo da Porta
 • Convocar una reunión ordinaria da asociación
 • Incluir na orde do día a creación da vocalía
 • Nomear como mínimo dous representantes da asociación (titular e suplente) para formar a vocalía de muller. A única condición e que sexan mulleres.
 • Recoller este nomeamento na acta.
 • Informar ao Concello, segundo o modelo facilitado, da creación da vocalía e do nome das representantes a través da presentación do mesmo no Rexistro do Concello. Podedes entregalo tamén nas oficiñas do CIM na planta baixa do Chalé de Fontoira.
 • Adxuntar unha copia da acta no momento da presentación.