Inicio Igualdade Plan de Igualdade

Plan de Igualdade

O Concello de Pontevedra ten unha longa e coñecida traxectoria no desenvolvemento e implantación de políticas de igualdade. Entre elas, cabe destacar a elaboración e posta en marcha de tres plans de igualdade e, a implantación de diversos recursos e servizos específicos dirixidos ás mulleres entre os que salientar o Centro de Información ás Mulleres como servizo de referencia que proporciona información e asesoramento dirixido á fomentar a igualdade real das mulleres. Polo tanto, como administración que debe velar polos dereitos de toda a cidadanía, asume a responsabilidade de impulsar políticas públicas que favorecen a igualdade real entre mulleres e homes.

O 4º Plan de Políticas de Xénero do Concello de Pontevedra 2019-2021, constitúese como o documento que determinará as políticas de igualdade a desenvolver nos vindeiros tres anos. Pretende dar continuidade ao traballo emprendido no anterior plan de igualdade poñendo en marcha accións que teñen como obxectivo impulsar e fomentar o desenvolvemento dunha cidade onde mulleres e homes gocen das mesmas oportunidades en todos os ámbitos da vida. Neste sentido, o plan está configurado coa finalidade de articular unha estratexia integral de intervención orientada a xerar os cambios estructurais necesarios para que mulleres e homes da localidade acaden maiores cotas de igualdade.

Consulta aquí os plans de igualdade do Concello de Pontevedra:

4º Plan de POLÍTICAS DE XÉNERO 2019-2021, do Concello de Pontevedra

Plans anteriores