Aprobado o IV Plan de Políticas de Xénero do Concello de Pontevedra

Este 4º Plan de Políticas de Xénero ten como obxectivo xeral dotar ao Concello de Pontevedra dun marco de actuación en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes durante o período 2019-2021.

Fundaméntase na experiencia adquirida no desenvolvemento dos plans anteriores e nas avaliacións dos mesmos, especialmente na do 3º Plan, así como no importante proceso participativo e de colaboración a nivel interno e externo.

O novo Plan municipal estrutúrase en catro liñas de intervención: Participación e Acceso á Información e aos Recursos; Promoción da Igualdade entre Mulleres e Homes; Abordaxe Integral da Violencia de Xénero e, como novidade, Saúde, Sexualidade e Xénero, coa finalidade de avanzar na inclusión da diversidade sexual e de xénero, asumindo o reto de incorporar a realidade das persoas LGTBI na axenda política de igualdade municipal.

No eido da saúde, a sexualidade e o xénero, o novo Plan contempla a incorporación da perspectiva sexual e da diversidade en tódalas accións da Concellería, estando prevista a creación dun Centro de Información en materia LGTBI e de orientación e asesoramento afectivo-sexual semellante ao CIM no ámbito da muller.

En relación ao Centro de Información á Muller, a concelleira de igualdade, Paloma Castro, manifestou a intención de potenciar o seu papel e de incidir na “información e sensibilización como ferramentas para loitar contra a violencia de xénero, especialmente entre a poboación máis nova”.

De cara a promover a participación das mulleres e fortalecer os valores igualitarios artellaranse estratexias que faciliten a inclusión das mulleres nas actividades desenvolvidas pola Área de Igualdade e incidirase no impulso do Consello da Muller Nova.

Estrutura do 4º Plan de Políticas de Xénero